Е-Пријава

Пополни ја формата

ФОРМА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

ПОПОЛНИ АПЛИКАЦИЈА

  Име на родител апликант*

  Сродство со ученикот*

  Потенцијален ученик*

  Учебна година на запишување?*

  Во кое одделение се запишува?*

  Како ве упатија во нашето училиште?*

  Поштенска адреса  Начин на комуникација

  Е-пошта*

  Телефон

  Документ