SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите на учениците се формира совет на родители на училиштето. Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којашто го избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката. Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето. Надлежностите на советот на родители на основното училиште се утврдени со Законот за основно образование. Мандатот на член во советот на родители е во траење од три учебни години. Членството во советот на родители престанува со престанок на статусот на ученик на неговото дете, како и по барање на родителот. Советот на родители именува претседател и негов заменик на својата прва седница, а изборот се врши со јавно гласање.

Советот на родители заседава на седници кои ги свикува и со нив раководи претседателот на советот. На седницата на советот без право на одлучување присуствува директорот на училиштето. На барање на советот учество на седниците може да имаат и наставниците, стручните соработници, воспитувачи и други вработени во училиштето.

Совет на родители за учебна 2015/16 година                                    Претседател ЕЛИЗАБЕТА ИЛИЕВА

 Членови 

 

Александра Насева

Јулијана Димитрова

Вера Јосифова

Панче Петрушев

Марија Захариева

Елеонора Донева

Лилјана Иванова

Данче Стојчева

Даниел Кралев

Едита Миткова

Тања Сандова

Маја Андова

Оливера Накова

Сашко Петковски

Весна Петрова

Елизабета Илиева

Кате Давиткова

Ванчо Лазаров

Оливера Атанасова

Анна Кралева

Јасминка Амедова

Тања Шопова

Емилија Спасова

Елизабета Стојилкова

Софче Златкова

Влатко Јанкулов

Тоде Стојов

Владо Јангелов

Кети Вангелова

Сашо Велков

Марија Борисова

Тодорка Христоска

СТАТУТ

Основното училиштето ,,Малина Попиванова,,- Кочани е основано со Одлука бр. 02-251/4 од 26.08.1985 година, а е верифицирано со Решение бр. 13-6492 од 20.12.1985 год. од Секретаријат за општествени дејности-Кочани.

Училиштето има својство на правно лице и е запишано во судскиот регистер по ЕМБ 4107390.

КОНТАКТ ИНФО

Училиштето „Малина Попиванова“ се наоѓа во близина на Заводот за вработување.

Тодосија Паунов бр.95, Кочани

Телефон/Факс: 033/271-692