Печати

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

 

 

ВИКТОРИЈА ШОПОВА

 

МИРЈАНА РАШКОВА

Наставник по Ликовно образование

ЕВГЕНИЈА БЕЛОГАСКА

 

КРСТИНА ПЕТРОВА

Наставник по   Музичко образование

СТАНКА ГОЛЧЕВСКА

 

МАРИЈА ИЛИЕВА

Наставник по Математика

КАТЕРИНА ОРАЧКА

 

РОЗЕТКА СТОИЛКОВА

Наставник по Англиски јазик

СОФИЈА ДИМИТРОВА

 

ИВАНКА МАНОВА

Наставник по Биологија

КАТЕ СТОЈАНОВА

 

МАРИЕТКА СТОЈАНОВА

Наставник по Техничко образование

САВИЦА ПАШОСКА

 

МАРИЈА АТАНАСОВА

Наставник по Физика и математика

КРИСТИНА ЈАНЕВА -Дефектолог

 

САЊА ТОДОРОВА

Наставник по Информатика

СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА

 

ДРАГИ РАШКОВ

Наставник по Географија

ГОРДАНА ЈАНЕВА

 

ХРИСТИНА МИТЕВА

Наставник по Англиски јазик

ВАСКА АПОСТОЛОВА

 

ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА

Наставник по Македонски јазик

МАРА АНГЕЛОВА

 

АЛЕКСАНДРА З. ЦВЕТКОВ

Наставник по Македонски јазик

ЈУЛИЈА ЗЛАТКОВА

 

МИЛИЦА ДЕМЈАНОВА

Наставник по Историја и Геофрафија

ЗДРАВКА ОХОМУШ

 

МИЛЕ МИНОВ

Наставник по   Историја

ФОРА САВЕВА

 

МИЛЕНА СТОИЛКОВА

Наставник по Математика

ДИВНА СИМЕОНОВА

 

ЛИЛЈАНА ЦВЕТАНОВА

Наставник по Физика

СТАНОЈКА ДАНИЛОВА

 

ЉУБИЦА БОЖИНОВА

Наставник по Англиски јазик

ВЕСНА ВУЧЕВА 

 

БЕТИ ЧАПЕВСКА

Дефектолог

 

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА

Наставник по Англиски јазик

 СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

ДАРКО ЈОВАНОВ

Наставник по Физичко образование

ПЕДАГОГ

 

ИВАНА ВЕЛКОВА

Наставник по Германски јазик

ИВАНА СИМИЈОНОВА

 

ГОРДАНА ВЕЛКОВА

Наставник по Француски јазик

   

АЛЕКСАНДАР АНГЕЛОВ

Наставник по Етика

ПСИХОЛОГ  

АЛЕКСАНДРА ДОЈЧИНОВА

Наставник по Билогија

СТОЈАНЧО ДИМИТРОВ  

МАРИЈА КОЦЕВ

Наставник по Физичко образование

   

ХИЛДА ПАНОВ

Наставник по Македонски јазик

 ДЕФЕКТОЛОГ  

СЛАВИЦА АТАНАСОВА

Наставник по Хемија

 БИЛЈАНА МАНЧОВСКА  

САШО ПОСТОЛОВ

Наставник по Физичко образование

   

 

 

   

МИШО РИСТОВ

Наставник по Етика на религијата

   

 

 

   

ЕМИЦА ТРАЈАНОВА

Наставник по Хемија