SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

 

 

ВИКТОРИЈА ШОПОВА

 

МИРЈАНА РАШКОВА

Наставник по Ликовно образование

ЕВГЕНИЈА БЕЛОГАСКА

 

КРСТИНА ПЕТРОВА

Наставник по   Музичко образование

СТАНКА ГОЛЧЕВСКА

 

МАРИЈА ИЛИЕВА

Наставник по Математика

КАТЕРИНА ОРАЧКА

 

РОЗЕТКА СТОИЛКОВА

Наставник по Англиски јазик

СОФИЈА ДИМИТРОВА

 

ИВАНКА МАНОВА

Наставник по Биологија

КАТЕ СТОЈАНОВА

 

МАРИЕТКА СТОЈАНОВА

Наставник по Техничко образование

САВИЦА ПАШОСКА

 

МАРИЈА АТАНАСОВА

Наставник по Физика и математика

КРИСТИНА ЈАНЕВА -Дефектолог

 

САЊА ТОДОРОВА

Наставник по Информатика

СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА

 

ДРАГИ РАШКОВ

Наставник по Географија

ГОРДАНА ЈАНЕВА

 

ХРИСТИНА МИТЕВА

Наставник по Англиски јазик

ВАСКА АПОСТОЛОВА

 

ЛИЛЈАНА ДИМИТРОВА

Наставник по Македонски јазик

МАРА АНГЕЛОВА

 

АЛЕКСАНДРА З. ЦВЕТКОВ

Наставник по Македонски јазик

ЈУЛИЈА ЗЛАТКОВА

 

МИЛИЦА ДЕМЈАНОВА

Наставник по Историја и Геофрафија

ЗДРАВКА ОХОМУШ

 

МИЛЕ МИНОВ

Наставник по   Историја

ФОРА САВЕВА

 

МИЛЕНА СТОИЛКОВА

Наставник по Математика

ДИВНА СИМЕОНОВА

 

ЛИЛЈАНА ЦВЕТАНОВА

Наставник по Физика

СТАНОЈКА ДАНИЛОВА

 

ЉУБИЦА БОЖИНОВА

Наставник по Англиски јазик

ВЕСНА ВУЧЕВА 

 

БЕТИ ЧАПЕВСКА

Дефектолог

 

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВСКА

Наставник по Англиски јазик

 СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

ДАРКО ЈОВАНОВ

Наставник по Физичко образование

ПЕДАГОГ

 

ИВАНА ВЕЛКОВА

Наставник по Германски јазик

ИВАНА СИМИЈОНОВА

 

ГОРДАНА ВЕЛКОВА

Наставник по Француски јазик

   

АЛЕКСАНДАР АНГЕЛОВ

Наставник по Етика

ПСИХОЛОГ  

АЛЕКСАНДРА ДОЈЧИНОВА

Наставник по Билогија

СТОЈАНЧО ДИМИТРОВ  

МАРИЈА КОЦЕВ

Наставник по Физичко образование

   

ХИЛДА ПАНОВ

Наставник по Македонски јазик

 ДЕФЕКТОЛОГ  

СЛАВИЦА АТАНАСОВА

Наставник по Хемија

 БИЛЈАНА МАНЧОВСКА  

САШО ПОСТОЛОВ

Наставник по Физичко образование

   

 

 

   

МИШО РИСТОВ

Наставник по Етика на религијата

   

 

 

   

ЕМИЦА ТРАЈАНОВА

Наставник по Хемија

СТАТУТ

Основното училиштето ,,Малина Попиванова,,- Кочани е основано со Одлука бр. 02-251/4 од 26.08.1985 година, а е верифицирано со Решение бр. 13-6492 од 20.12.1985 год. од Секретаријат за општествени дејности-Кочани.

Училиштето има својство на правно лице и е запишано во судскиот регистер по ЕМБ 4107390.

КОНТАКТ ИНФО

Училиштето „Малина Попиванова“ се наоѓа во близина на Заводот за вработување.

Тодосија Паунов бр.95, Кочани

Телефон/Факс: 033/271-692