Печати

Административниот кадар се грижи во континуитет околу финансовото и правното работење на училиштето, пратејќи ги измените во законските надлежности преку:

- Исплата на месечни плати на вработените,

- Изготвување на договори,

- Редовни годишни пописи на материјално и нематеријално задолжување преку пописни листи на годишно ниво 

- Издавање на потврди за редовен ученик ,

- Архивско работење,

- Книговодствено-благајнички работи .

- Хигената во училиштето 

- Исправноста на целокупните добра во училиштето 

Административниот кадар го сочинуваат:

1. Секретар              Благој Марков

2. Благајник             Љуба Атанасова

3. Сметководител    Васка Пандурска

4. Хигиеничар           Васка стоименова

5. Хигиеничар           Илчо Григоров

6. Хигиеничар           Деница Михајлова

7. Хигиеничар           Јоце Митков

8. Хаус мајстор        Благојчо Јованов