SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

Административниот кадар се грижи во континуитет околу финансовото и правното работење на училиштето, пратејќи ги измените во законските надлежности преку:

- Исплата на месечни плати на вработените,

- Изготвување на договори,

- Редовни годишни пописи на материјално и нематеријално задолжување преку пописни листи на годишно ниво 

- Издавање на потврди за редовен ученик ,

- Архивско работење,

- Книговодствено-благајнички работи .

- Хигената во училиштето 

- Исправноста на целокупните добра во училиштето 

Административниот кадар го сочинуваат:

1. Секретар              Благој Марков

2. Благајник             Љуба Атанасова

3. Сметководител    Васка Пандурска

4. Хигиеничар           Васка стоименова

5. Хигиеничар           Илчо Григоров

6. Хигиеничар           Деница Михајлова

7. Хигиеничар           Јоце Митков

8. Хаус мајстор        Благојчо Јованов

СТАТУТ

Основното училиштето ,,Малина Попиванова,,- Кочани е основано со Одлука бр. 02-251/4 од 26.08.1985 година, а е верифицирано со Решение бр. 13-6492 од 20.12.1985 год. од Секретаријат за општествени дејности-Кочани.

Училиштето има својство на правно лице и е запишано во судскиот регистер по ЕМБ 4107390.

КОНТАКТ ИНФО

Училиштето „Малина Попиванова“ се наоѓа во близина на Заводот за вработување.

Тодосија Паунов бр.95, Кочани

Телефон/Факс: 033/271-692