SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

 

 15175344 10210015451734669 2111532136 nИВИЦА ЦИМБАЛЕВИЌ

ДИРЕКТОР на ОУ Малина Попиванова

Ивица Цимбалевиќ, роден на 20.04.1969 во Кочани , вработен во ОУ ,,Никола Карев од 05.12.1993 како предметен наставник по Физичко и здравствено образование се до 20.12.2012 кога по објавен Јавен оглас за директор во ОУ ,,Малина Попиванова,, Кочани е избран на таа функција.

На објавен Јавен оглас за избор на директор на ОУ ,, Малина Попиванова ,, Кочани е реизбран за четворогодишен мандат почнувајќи од 21.12.2016 год 

 Член на комисијата избрана од Бирото за развој на образованието за изготвување на Стандарди за оценување за 4 и 5 одд по наставниот предмет Физичко и здравствено образование .

Учесник на Меѓународни симпозиуми на теми поврзани со образованието и телесните деформитети односно БМИ индексот  кај младата популација .

Раководител на стручниот тим по овластување на градоначалникот за физичка проверка на вроботените во територијалната противпожарна единица во Кочани за 2015 год

e-mail Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.      тел +389(0)70559100 

 

Директорот ги врши следниве работи:

- го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законито работење;

- ја организира, планира и ја води работата на основното училиште;

- подготвува предлог на годишна програма за работа е одговорен за реализација на годишната програма за работа;

- е одговорен за остварување на правата и обврските на учениците;

- врши избор на наставници , стручни соработници и воспитувачи и друг административно-технички кадар согласно со закон и актите на училиштето;

- врши распоредување на наставници, стручни соработници и воспитувачи и друг административно-технички кадар;

- одлучува за престанок на работен однос на наставниците, стручните соработници и воспитувачи и друг административно-технички кадар согласно со закон и колективен договор;

- поттикнува стручно оспособување и усовршување на наставниците, стручните соработници и воспитувачи;

- организира менторство за наставниците-приправници, стручните соработници-приправници, воспитувачи-приправници, присуствува на часовите на наставата и ја следи работата на наставниците и ги советува;

- ја следи работата на училишниот педагог, психолог и другите стручни работници;

- се грижи за соработка со родителите;

- ги известува родителите за работата на училиштето и за измени на правата и обврските на учениците;

-   одлучува за воспитните мерки;

-   ја потикнува и следи работата на заедницата на ученицита;

-   обезбедува извршување на одлуките на училишниот одбор;

- ја донесува систематизацијата на работните места на училиштето;

- одлучува за склучување за работните односи;

- покренува дисциплинска одговорност на наставниците, стручните соработници и воспитувачи;

- се грижи за соработката на училиштето со здравствената установа во општината;

- донесува решенија за одмори и отсуства на работниците;

- формира комисии;

- план за јавни набавки и

- врши и други работи согласно со закон и колективен договор.

СТАТУТ

Основното училиштето ,,Малина Попиванова,,- Кочани е основано со Одлука бр. 02-251/4 од 26.08.1985 година, а е верифицирано со Решение бр. 13-6492 од 20.12.1985 год. од Секретаријат за општествени дејности-Кочани.

Училиштето има својство на правно лице и е запишано во судскиот регистер по ЕМБ 4107390.

КОНТАКТ ИНФО

Училиштето „Малина Попиванова“ се наоѓа во близина на Заводот за вработување.

Тодосија Паунов бр.95, Кочани

Телефон/Факс: 033/271-692