Печати

Квалитет во наставно-воспитната работа се обезбедува со реализација на наставните планови и програми, самоевалуација на училиштето и План за развој на училиштето.

Развојни цели

1. Примена на стандардите за оценување на учениците

1.2. Создавање на култура за правично и фер оценување

2. Зголемување на интересот и мотивираноста на учениците за постигнување подобри резултати

2.1. Поттикнување на креативноста и критичкото мислење кај учениците

3. Грижа за хигиено-естетските и здравствените услови во училиштето

3.1. Создавање пријатно чувство за престој во училиштето

3.2. Подигнување на нивото на одговорност и дисциплина во училиштето.