SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

Квалитет во наставно-воспитната работа се обезбедува со реализација на наставните планови и програми, самоевалуација на училиштето и План за развој на училиштето.

Развојни цели

1. Примена на стандардите за оценување на учениците

1.2. Создавање на култура за правично и фер оценување

2. Зголемување на интересот и мотивираноста на учениците за постигнување подобри резултати

2.1. Поттикнување на креативноста и критичкото мислење кај учениците

3. Грижа за хигиено-естетските и здравствените услови во училиштето

3.1. Создавање пријатно чувство за престој во училиштето

3.2. Подигнување на нивото на одговорност и дисциплина во училиштето.

СТАТУТ

Основното училиштето ,,Малина Попиванова,,- Кочани е основано со Одлука бр. 02-251/4 од 26.08.1985 година, а е верифицирано со Решение бр. 13-6492 од 20.12.1985 год. од Секретаријат за општествени дејности-Кочани.

Училиштето има својство на правно лице и е запишано во судскиот регистер по ЕМБ 4107390.

КОНТАКТ ИНФО

Училиштето „Малина Попиванова“ се наоѓа во близина на Заводот за вработување.

Тодосија Паунов бр.95, Кочани

Телефон/Факс: 033/271-692